Disclaimer

Juridische kennisgeving

Door de website van de vzw Le Bivouac: https://www.lebivouac.be/ te openen en te bekijken, aanvaardt de bezoeker, zonder voorbehoud, deze juridische kennisgeving Deze kennisgeving kan te allen tijde worden gewijzigd, via een eenvoudige publicatie op de bovenvermelde website van een nieuwe kennisgeving en dit zonder dit te moeten melden aan de bezoeker van de website.

De wijziging wordt van kracht op de datum van de terbeschikkingstelling op de website.

Bij geschil is enkel het Belgische recht van toepassing en is enkel de rechtbank van het juridisch arrondissement van de maatschappelijke zetel van Le Bivouac bevoegd. Le Bivouac kan echter beslissen om een beroep te doen op bemiddeling, waarbij een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar wordt ingeschakeld om het geschil langs deze weg op te lossen.

Identificatie van de eigenaar

https://www.lebivouac.be/ is een website die eigendom is van Nausicaa, waarvan de maatschappelijke zetel ligt te Heldensquare 5 in 1180 Ukkel, geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE 0458.355.484, hierna ‘Le Bivouac’ genoemd.

Hij wordt beheerd door Le Bivouac, eigenaar van de website.

https://www.lebivouac.be/ is een creatie van Black Hills en Stanygraphics.

https://www.lebivouac.be/ is een website waarop de activiteiten van instellingen van beschutte woningen worden geplaatst.

Le Bivouac is, in het kader van deze website, bereikbaar via e-mail op het volgende adres: dpo@lebivouac.be.

Deze website wordt gehost door Infomaniak.

Voorwerp van de website

De website https://www.lebivouac.be/ heeft tot doel om:

 • zorgdiensten voor te stellen als instelling van beschutte woningen;
 • alle missies en visies van Le Bivouac voor te stellen;
 • de werktechnieken van Le Bivouac voor te stellen;
 • de actualiteit van de activiteitensector van Le Bivouac voor te stellen;
 • zich te kunnen aanmelden voor de mailinglijst;
 • contact op te kunnen nemen met Le Bivouac;
 • informatie te kunnen vragen over de activiteit van Le Bivouac;
 • zich te kunnen informeren over vacatures en kandidaturen te kunnen indienen.

Contact

Dit zijn de contactgegevens: dpo@lebivouac.be.

De bezoeker wordt uitgenodigd om deze gegevens te gebruiken voor alle informatie over de inhoud van de website.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden, indien van toepassing, bijgehouden door Le Bivouac:

 • identiteitsgegevens:
  • naam (en voornaam);
  • adres;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
 • persoonlijke en medische gegevens:
 • geboortedatum;
 • leeftijd;
 • factureringsgegevens:
  • btw-nummer (rechtspersoon);
  • kredietkaart- en bankrekeningnummer, indien van toepassing;
 • navigatiegegevens:
  • gebruikte internetbrowser, gebruikt surfmiddel (pc of mobiel);
  • IP-adres en geolocatie.

Deze gegevens worden bijgehouden door Le Bivouac, in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘AVG’). De verwerkingsverantwoordelijke is Fanny Saporito.

Bezoekers hebben het recht toegang te vragen tot hun persoonsgegevens, onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, in voorkomend geval en op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, te verzoeken om wissing, beperking van de verwerking of portabiliteit van hun persoonsgegevens, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@lebivouac.be of per brief geadresseerd aan Fanny Saporito, verwerkingsverantwoordelijke van Nausicaa, op de hierna genoemde gegevens.

Door de website te bezoeken, aanvaardt en begrijpt de bezoeker dat Le Bivouac het recht heeft om persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • antwoorden op een vraag om informatie via het contactformulier;
 • een contract te sluiten tussen de bezoeker en Le Bivouac;
 • specifieke informatie betreffende de diensten die worden aangeboden door Le Bivouac;
 • overdracht van persoonsgegevens aan onderaannemers;
 • bezoekersstatistieken van de website https://www.lebivouac.be/;

In geen geval zullen de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, noch voor hun direct-marketingdoeleinden, noch om enige andere reden.

Om ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens die door de bezoeker zijn doorgegeven te voorkomen, leeft Le Bivouac de algemene beveiligingsprincipes na die van toepassing zijn op internetsites van het type van https://www.lebivouac.be/.

Le Bivouac kan persoonsgegevens aan derden verstrekken op verzoek van elke autoriteit die wettelijk bevoegd is om een dergelijk verzoek te doen. Het kan ze ook vrijgeven als een dergelijke vrijgave te goeder trouw vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving, om zijn rechten of eigendom, die van de website https://www.lebivouac.be/ of zijn gebruikers te beschermen of verdedigen, evenals, in extreme gevallen, de veiligheid van Le Bivouac, de eigenaar van de website, zijn beheerders, zijn permanente vertegenwoordigers van rechtspersonen, zijn klanten of https://www.lebivouac.be/.

Intellectuele rechten

Le Bivouac is zelf of via haar bestuurders en vaste vertegenwoordigers van rechtspersonen eigenaar van alle elementen waaruit de website https://www.lebivouac.be/namelijk, en zonder exhaustief te zijn: de domeinnaam, de website zelf en de inhoud ervan (teksten, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden of andere soorten bestanden), met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk naar een derde verwijzen (met inbegrip van, in voorkomend geval, links naar getuigenissen of mediaberichten).

Le Bivouac geeft de bezoeker toestemming om de elementen op de website uitsluitend voor privé- en persoonlijk gebruik te reproduceren en door te geven. Daarom doet Le Bivouac afstand van het recht om elk financieel element als auteursrecht te claimen.

Elk ander gebruik of reproductie, tijdelijk of permanent, is onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Bivouac.

Indien van toepassing moeten informatie en/of verzoeken voor gebruik of reproductie per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: dpo@lebivouac.be.

https://www.lebivouac.be/ kan ook elementen bevatten die, in hun geheel of deels, eigendom zijn van derden. Voor het gebruik van elementen die aan derden toebehoren, moet vooraf een verzoek worden ingediend bij Le Bivouac op het e-mailadres dpo@lebivouac.be.

Zij zal het verzoek vervolgens doorsturen naar de betrokken derde partij, die vrij is om het gebruik te aanvaarden of te weigeren en, indien van toepassing, betaling van royalty’s te vragen. Bovendien kan Le Bivouac in geval van gebruik door de bezoeker van elementen die toebehoren aan derden, in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Indien van toepassing is alleen de bezoeker auteursrechtelijke vergoedingen verschuldigd aan de derde partij die het verzoek indient.

Indien de bezoeker van mening is dat een of meer elementen op de website https://www.lebivouac.be/ in strijd is (zijn) met zijn/haar eigen intellectuele eigendomsrechten, wordt hij/zij uitgenodigd contact op te nemen met Le Bivouac, eigenaar van de website, per e-mail op dpo@lebivouac.be, onder nauwkeurige uitleg van het geschil.

Er wordt onmiddellijk contact opgenomen met de bezoeker om het geschil op te lossen.

Aansprakelijkheid

De website https://www.lebivouac.be/ website is zo zorgvuldig mogelijk gemaakt. De site is bedoeld om de activiteit van de instelling voor beschermd wonen te presenteren, om zichtbaarheid te geven, om de bezoeker in staat te stellen contact op te nemen met Le Bivouac.

De verstrekte informatie kan worden gewijzigd. Bezoekers wordt daarom geadviseerd om de informatie in hun bezit te controleren voordat ze contact opnemen. In geen geval is Le Bivouac contractueel gebonden door enige informatie die beschikbaar wordt gesteld op de website.

Le Bivouac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de gegevens op de website https://www.lebivouac.be/

Bovendien kan Le Bivouac niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele traagheid of onderbrekingen tijdens het gebruik van de website.

Hyperlinks

https://www.lebivouac.be/ kan hyperlinks bevatten naar andere websites, naar sociale netwerken en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden slechts ter informatie ter beschikking gesteld van de bezoeker. Ze impliceren geen enkele relatie tussen Le Bivouac en de verwijzende website of het sociale netwerk. Le Bivouac heeft geen controle over de inhoud ervan en is daarom niet verantwoordelijk voor de informatie die deze bevat en voor schade van welke aard dan ook die kan ontstaan als gevolg van dergelijke informatie.

Indien de bezoeker, om welke reden dan ook, een link wil creëren van een website van derden naar de website https://www.lebivouac.be/, dient hij Le Bivouac hiervan vooraf op de hoogte te stellen. De informatie kan via e-mail naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: dpo@lebivouac.be.

Indien van toepassing kan Le Bivouac op geen enkele wijze direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden die gebruikmaken van een koppeling naar de website https://www.lebivouac.be/ zelfs als zij op de hoogte is gesteld van de creatie en het bestaan van de koppeling.

Velligheid van de website

Le Bivouac doet al het mogelijke om de veiligheid van de website te garanderen (in het bijzonder tegen virussen of andere computermisdrijven). Er worden regelmatig maatregelen genomen om aan deze eisen te voldoen. In voorkomend geval, in geval van een veiligheidsprobleem met betrekking tot het gebruik van de website, wordt de bezoeker uitgenodigd om Le Bivouac van het probleem op de hoogte te brengen. Le Bivouac zal alles in het werk stellen om het gestelde probleem onmiddellijk of bij gebrek aan onmiddellijke uitvoerbaarheid binnen een redelijke termijn op te lossen.

Cookies

Bij de eerste verbinding met de website https://www.lebivouac.be/ wordt de bezoeker gewaarschuwd dat informatie over het surfen kan worden opgeslagen in bestanden die bekend staan als “cookies”.

Een cookie is onzichtbare informatie die wordt opgeslagen op het web in de internetbrowser van de computer. Deze ”cookie” kan worden gerecupereerd tijdens een later bezoek aan dezelfde website.

De ”cookie” kan enkel worden gelezen door de website die hem heeft aangemaakt. De meeste ”cookies” werken enkel tijdens de sessie of het bezoek. Geen van deze gegevens wordt aan derden doorgegeven, behalve wanneer Le Bivouac vooraf toestemming heeft verkregen van de bezoeker of wanneer openbaarmaking van deze gegevens wettelijk verplicht is, op last van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Dit gebruik wordt uitgevoerd door Le Bivouac om het navigeren om de website te vereenvoudigen.

Voor bepaalde cookies is geen voorafgaande toestemming van de bezoeker vereist voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of hun enige doel is om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten cookies voor sessie-identificatie, authenticatiecookies en cookies voor interfacepersonalisatie.

Andere cookies, uitgegeven door derden, worden “persistent” genoemd. Deze blijven op de terminal van de bezoeker totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, is het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid, waarvan de links hieronder worden weergegeven. Deze familie van cookies omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies (die Le Bivouac niet gebruikt) en cookies voor het delen van sociale netwerken (met name van Facebook, Instagram en Pinterest).

Cookies voor het delen via sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk.

Afhankelijk van de toestemming van de bezoeker maken deze cookies het gemakkelijk om bepaalde inhoud die op de website https://www.lebivouac.be/ is gepubliceerd, te delen, met name via een “knop” van een toepassing voor delen, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk.

Er staat geen enkel type cookie voor het delen op sociale media op de website https://www.lebivouac.be/.

De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies toe te staan. Met de browser die de bezoeker gebruikt, kunnen de standaardinstellingen worden gewijzigd zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of zodat slechts enkele cookies worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de afzender.

Het weigeren van cookies kan echter de ervaring van de bezoeker en de toegang tot bepaalde diensten of functies op de website wijzigen.

Le Bivouac wijst in voorkomend geval alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van een verslechtering van de surfomstandigheden als gevolg van het weigeren, verwijderen of blokkeren van cookies die nodig zijn voor de werking van de website. Deze gevolgen vormen geen schade en als gevolg hiervan kan geen schadevergoeding worden geëist.

Elke internetbrowser stelt zijn eigen beheersparameters voor cookies voor. Om te weten te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, bieden de onderstaande koppelingen hulp.

Slotbepaling

De ongeldigheid van een artikel maakt deze disclaimer in zijn geheel niet ongeldig. Als een clausule nietig is, wordt deze vervangen door een geldige clausule met dezelfde strekking. Indien nodig zal Le Bivouac de clausule vervangen door een clausule met hetzelfde effect.